Idealne miejsce na nocleg w Warszawie

Regulamin

REGULAMIN HOSTELU PEPE

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie Hostelu www.hostelpepe.pl.

II. Doba hostelowa

 1. Pokoje w Hostelu wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty  na dobę.

 2. Doba hostelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 11.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu.

 3. Meldowanie odbywa się w godzinach od 14.00 do 22.00. W przypadku przyjazdu po godz. 22.00, należy skontaktować się telefonicznie z obsługą Hostelu.

III. Rezerwacja i meldunek

 1. Pobyt w hostelu odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji lub bezpośrednio w momencie zakwaterowania.

 2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.hostelpepe.pl, osobiście w recepcji Hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu +48516704110, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail hostelpepe@gmail.com.

 3. Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie Hostelu.

 4. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.

 5. Przy zameldowaniu Gość okazuje ważny dowód tożsamości ze zdjęciem, wypełnia kartę meldunkową, oraz informację o funkcjonującym na terenie Hostelu monitoringu. Odmowa okazania dowodu tożsamości, lub wypełnienia przez Gościa wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów, skutkuje prawem Hostelu do odmowy zameldowania Gościa. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do Hostelu.

 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość Hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.

 7. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej.

 8. Nie ma możliwości przekazania pokoju hostelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

IV. Płatność

 1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w walucie polskiej. Płatności w hostelu dokonuje w walucie polskiej gotówką, kartą płatniczą lub za pośrednictwem płątności online podczas rezerwacji na stronie hostelu Pepe.

 2. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.

 3. Gość dokonując rezerwacji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym przez Hostel terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.

 4. Przedpłata dokonywana jest w formie zadatku, niezależnie od tego co Gość wpisze w tytule przelewu.

 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość przesunięcia wpłaty na inny termin tylko wtedy, gdy Gość powiadomi Hostel o zmianach w rezerwacji co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym przybyciem.

 6. W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hostelową, oraz wpłaconych zadatków nie zwracamy.

 7. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w Hostelu. W przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku.

 8. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.

 9. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa zgłoszone przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych po dokonaniu płatności za pobyt na podstawie paragonu. Po upływie powyższych terminów, lub nie spełnieniu warunków, Hostel odmówi wystawienia faktury.

 10. W przypadku płatności przelewem, wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Hostelu najpóźniej przed zameldowaniem.

V. Warunki i zakres usług

 1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

 2. Hostel nie posiada sejfu, ani przechowalni, nie prowadzi depozytu.

 3. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, toaletę, łaźnię, świetlicę z salą telewizyjną, płatny parking monitorowany niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 4. Usługi dodatkowe płatne: usługa pralnicza, ręcznik, dodatkowa pościel, telewizor do pokoju.

 5. Sprzątanie części wspólnych odbywa się raz na dobę, zaś sprzątanie pokoi po trzeciej dobie hostelowej w godzinach 10.00-15.00.

 6. Cena noclegu obejmuje komplet pościeli. Wymiana pościeli w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą.

 7. Cennik opłat dostępny jest na stronie internetowej.

 8. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od Hostelu niezależne.

 9. Pokoje na terenie Hostelu są koedukacyjne. Hostel zastrzega sobie możliwość dokwaterowania nowego Gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.

 10. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka Gość zobowiązany jest do zapłaty za nie.

 11. Hostel zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju Gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek.

 12. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.

 13. Ze względu na higienę w Hostelu zabronione jest używanie własnych śpiworów.

VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

 1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia elektronicznego klucza z chipem, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

 4. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.

 5. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji, spożywania alkoholu, oraz palenia, pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym przez Hostel.

 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu.

 7. Na terenie Hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

 8. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Hostelu, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.

 9. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

 10. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

 11. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.

 12. Hostel nie akceptuje zwierząt na terenie obiektu.

 13. W Hostelu obowiązuje segregacja śmieci.

 14. Gość ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie, oddać pokój wraz z wypożyczonymi urządzeniami, klucz do pokoju oraz klucz elektroniczny wraz z chipem zdać w recepcji. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa Hostelu ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa,  wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez Gościa. Koszt spakowania rzeczy wynosi 50,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 10,00 zł. Po terminie 30 dni zostaną one przekazane do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.

 15. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gdy Gość podczas pobytu rażąco naruszył regulamin hostelu, albo w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hostelu.

 16. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.

 17. W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hostelu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.

 18. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie Hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

 19. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie Hostelu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Hostel może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.

 20. Za interwencję służb porządkowych, o których mowa w pkt. 17 powyżej, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.

 21. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.

 22. W Hostelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych m.in. – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 23. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 24. Goście Hostelu są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

VII. Zmiana cen

 1. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Hostel należy składać pisemnie lub ustnie w recepcji Hostelu. Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.

 2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez Hostel, a także usterek lub zniszczeń występujących w pokoju i pomieszczeniach wspólnych, Gość powinien ten fakt zgłosić do recepcji Hostelu w dniu przybycia. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń, w tym zastanych usterek i zniszczeń.

IX. Odpowiedzialność

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Hostelu, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 3. Hostel w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Hostel. 

 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Hostelu i pozostawione bez opieki. Hostel nie bierze rzeczy Gościa na przechowanie.

 5. Każdy Gość Hostelu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.

 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 7. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu.

 8. Cennik dostępny jest do wglądu, w recepcji Hostelu.

 9. Przez cały czas pobytu w Hostelu małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 10. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

XI. Monitoring

 1. Na terenie Hostelu i wokół budynku wprowadza się monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych.

 2. Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.

 3. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości.

 4. Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 7 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

 5. Informacja o stosowaniu monitoringu oraz możliwości przetwarzania i przechowywania danych zapisanych na nośnikach informacji zostanie przekazana do podpisania przy wypełnieniu obowiązku meldunkowego.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hostel.

 2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

 3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy hostel a Gościem jest prawo polskie.

 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.

 5. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOSTELU PEPE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników usług świadczonych przez Hostel Pepe.  Dotyczy ona:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe jest Hostel Pepe.

Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: hostelpepe@gmail.com lub na adres Hostel Pepe

 

Źródło pozyskania danych osobowych

 

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani lub innych upoważnionych przez Pana/Panią osób/podmiotów w związku z prowadzoną przez nas działalnością a także automatycznie np. poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 

Cele i podstawy danych osobowych.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Hostel Pepe w celu:

1. Marketingu usług własnych, przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, zapisywania danych w plikach cookies, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pan/Pani wziąć udział – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. a RODO).

2. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług świadczonych przez Hostel Pepe, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. b RODO).

3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hostel Pepe ( m.in. podatkowych, archiwalnych, rozpatrywania reklamacji) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

4. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (m.in. przetwarzanie danych osób towarzyszących w tym dzieci korzystających z usług hotelowych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit d RODO.

5. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Hostel Pepe (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, prowadzenia marketingu bezpośredniego innego, niż na podstawie zgody, np. karty rabatowe, programy lojalnościowe, wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit f RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych podanie danych osobowych jest niezbędne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani wymaganych danych osobowych, możemy odmówić zawarcia umowy.

7. Dane osobowe jawne – podane np. w serwisach społecznościowych czy opiniotwórczych przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Hostel Pepe nie ma możliwości zabezpieczenia wykorzystania tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesłania użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kategorie przetwarzania danych

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

1. w przypadku działań przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania

– nr dokumentu

– nr PESEL

– data urodzenia,

– nr telefonu

– adres email

– wizerunek

– nr rejestracyjny samochodu.

2. W przypadku automatycznego gromadzenia informacji:

– informacje o urządzeniu,

– pliki cookie,

– adresy IP,

– informacje o przeglądarce.

– inne informacje o użytkownikach i ich zachowaniach.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

1. Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym dla nas usługi:

– hostingowe i informatyczne

– prawne i ubezpieczeniowe

– kurierskie i pocztowe

– zarządzania bazą kontaktów newsletterowych i wysyłki newsletterów

– prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,

– prowadzenia marketingu dla Hostel Pepe

– organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych

– realizujące zadania w związku ze współpracą z Hostel Pepe.

2. Dane osobowe nie są sprzedawane ani wypożyczane innym podmiotom.

 

Czas przetwarzania

 

1. w przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

– wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych,

– wypełnienia celów statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, uzyskania informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych,

– sprostowania (poprawiania i uzupełniania) danych,

– ograniczenia przetwarzania danych

– usunięcia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw można złożyć pisemnie na adresy wskazane w części Dane kontaktowe. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać:

– uprawnienie, z jakiego chce skorzystać osoba składająca wniosek, cele przetwarzania, których dotyczy żądanie oraz procesów przetwarzania.

Administrator może zwrócić się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeśli nie będzie mógł zidentyfikować tej osoby. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu 30 dni w takiej samej formie jak zgłoszenie. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym fakcie składającego wniosek.

 

Polityka cookies

 

1. Przy pierwszej wizycie na stronie Hostel Pepe użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym serwisie internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

3. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

a). sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

b). stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Zmiany Polityki Prywatności

 

Hostel Pepe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Każdego klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej.